• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
 
เชิญร่วมกันทำความดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ลงนามถวายพระพร
 
หลวงพ่อท่านมีผล
งานมากมายถือว่า
เป็นปราชญ์ศาสนา
อย่างแท้จริง
หลงพ่อท่านนี้ก็ถือว่า
เป็นปราชญ์ทางศาสนา
อีกท่านหนึ่งท่านมี
ผลงานมาก
พุทธธาส   ประยุตต์  
อาจารย์ท่านนี้เป็น
โฆษกประจำวัดวิเศษ
การ เป็นนักเทศน์และ
สอนเยาวชน
อาจารย์ท่านนี้เป็นนัก
เทศน์ประจำวัดวิเศษ
การและกองทับเรือ
พระมหากล้าย   พระมหาเยื้อน  
อาจารย์ท่านนี้สอน
อยู่ที่วัดวิเศษการและ
โรงเรียนวัดวิเศษการ
เชิญฟังพระธรรมเทสนา
และอ่านบทความโดย
พระมหาสุทศ สุทสฺสโน
พระมหานอบ   พระมหาสุทัศ  
ท่านมหากวินตอนนี้
กำลังศึกษาอยู่ที่มหา
วิทยาลัยมหา ฯลฯ

พระมหาปัญจะเป็น
มหาบัณฑิตแล้ว
ไปทำงานที่ชลบุรี
พระมหากวิน   พระมหาปัญจะ  
ดูคลิปนิทานอื่นๆ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดการ์ตูนพระเจ้า 500 ชาติ
 พระพุทรูปยุค
 คันธาระ
 พระพุทรูปยุคและ
 หลังคุปตะ
 พระพุทรูปยุคทราวดี  พระพุทรูปยุคมถุรา
 อมราวดี

 พระพุทรูปยุคลพบุลี
 ขอม
 พระพุทรูปยุครีวิชัย
 พระพุทรูปยุค
 สุโขทัย
 พระพุทรูปยุค
 อูทอง
 พระพุทรูปยุคปาละ
 เสละ
 พระพุทรูปยุคลานนา
 และเชียงแสน
 พระพุทรูปยุคลังกา  พระพุทรูปยุคอินเดีย
 โบราณ

ทุกความพยายาม
มีผลตอบแทนเสมอ

แต่ขอให้เป็นความพยายาม
ที่ถูกต้องนะครับ
เพราะจะส่งผลให้เรา
มีความเจริญก้าวหน้าไม่
เสื่อมคลาย