• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
ภาพกิจกรรมต่างๆวัดวิเศษการ
ภาพวันอาสาฬหบูชาและ
ภาพเวียนเทียน ปี ๒๕๕๔
ภาพรับผ้าอาบน้ำฝน
ปี ๒๕๕๔
ภาพวันพระเข้าพรรษา
ปี ๒๕๕๔  ชุดที่ ๑
ภาพวันพระเข้าพรรษา
ปี ๒๕๕๔ ชุดที่ ๒
ภาพทำบุญวันสารท
เดือน ๑๐ ปี ๒๕๕๔
ภาพเทศน์มหาชาติ
ปี ๒๕๕๕
ภาพทำบุญทอดกฐิน
ปี ๒๕๕๕
ภาพเทศน์มหาชาติ
ปี ๒๕๕๖ (ชุดที่ ๑)
ภาพเทศน์มหาชาติ
ปี ๒๕๕๖ (ชุดที่ ๒)
ภาพสร้างกุฏิ ๔ ชั้น
ปี ๒๕๕๖