• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
เทศน์มหาชาติวัดวิเศษการ
1   พระครูสมุห์เชาว์  วัดมะลิ 2 / 9 / 2554
2   พระครูธรรมวิมล และพระครูสมุห์เชาว์  วัดมะลิ 2 / 9 / 2554
3   พระครูธรรมวิมล และพระครูสมุห์เชาว์  วัดมะลิ 3 / 9 / 2554
4   พระครูสมุห์เชาว์  วัดมะลิ 1 / 9 / 2555
5   นักเทศก์ จังหวัดศรีษะเกษ 1 / 9 / 2555
6   นักเทศก์ จังหวัดศรีษะเกษ 1 / 9 / 2555
7   พระครูธรรมวิมล และพระครูสมุห์เชาว์  วัดมะลิ 1 / 9 / 2556
8   พระครูธรรมวิมล และพระครูสมุห์เชาว์  วัดมะลิ 1 / 9 / 2556
9   พระครูสังฆรักษ์สำเนียง  นารโท 03 / 09 / 2559
10   นักเทศก์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 01 / 09 / 2562