• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
พระธรรมเทศนาโดย พระพีรศรี  ภทฺทโก
1 โดยพระคณะ ๒  ัวันพระ  19  / 04  /  2560
2 โดยพระคณะ ๒  วันพระ  18  / 05  /  2560
3 เทวธรรม วันพระ  15  / 02  /  2561
4 มหาโมรชาดก วันพระ  16  / 03  /  2561
5 ความเพียร วันพระ  12  / 07  /  2561
6 บุญกิริยาวัตถุ 10 ัวันพระ  07  / 11  /  2561
7 ที่พึ่งชีวิต ัวันพระ  07  / 12  /  2561
8 ต้นตรงปลายคต วันพระ  23  / 08  /  2562
9 ความเพียร วันพระ  21  / 10  /  2562
10 ความเบียดเบียนเป็นสุขในโลก วันพระ  
11 ความสุขที่แท้จริง วันพระ  
12 กัฎฐหาริชาดก วันพระ  
13 จนทรัพย์แต่ไม่จนความเพียร วันพระ  
14 เทวธรรม วันพระ  
15 ความเพียร 4 ประการ วันพระ  
16 ความสุขที่แท้จริง วันพระ  
17 อปัณณกชาดก วันพระ  27  / 12  /  2564