• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
พระธรรมเทศนาโดย พระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน
1 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน ัวันพระ  19  / 04  /  2560
2 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน ัวันพระ  28  / 05  /  2559
3 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  27  / 06 /  2559
4 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  27  / 07 /  2559
5 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  26  / 08 /  2559
6 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  23  / 09 /  2559
7 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  24  / 10 /  2559
8 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  22  / 11 /  2559
9 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  22  / 12 /  2559
10 โดยพระเชิดชูศักดิ์  สุวฑฺฒโน วันพระ  20  / 01 /  2560
11 การคบคน วันพระ  16  / 07 /  2560
12 อานิสงส์การฟังธรรม วันพระ  15  / 08 /  2560
13 ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข  วันพระ  13  / 09 /  2560
14 อานิสงส์การรักษาศีล วันพระ  11  / 11 /  2560
15 ความกตัญญูกตเวที วันพระ  11  / 12 /  2560
16 วันครู วันพระ  16  / 01 /  2561
17 ทางไปของมนุษย์ วันพระ  09  / 03 /  2561
18 การบรรพชาสามเณร วันพระ  08  / 04 /  2561
19 จิตดีจิตชั่วนำไป วันพระ  07  / 05 /  2561
20 วันอัฏฐมีบูชา ภาคเช้า วันพระ  06  / 06 /  2561
21 เป็นอยู่ด้วยสติ วันพระ  05  / 07 /  2561
22 หัวใจเศรษฐี วันพระ  01  / 11 /  2561
23 อิทธิบาท 4 วันพระ  30  / 11 /  2561
24 สติพลกถา วันพระ 04  / 02 /  2562
25 อายตนกถา วันพระ 28  / 03 /  2562
26 รัตนสูตร วันพระ 
27 อินทรีย์ 5 วันพระ 
28 พร 4 ปรการ วันพระ 
29 บทป้องกันไฟ วันพระ 
30 สมบัติของอุบาสก 5 ประการ วันพระ 
31 วันอัฎฐมีบูชา วันพระ 
32 เวทนา 3 วันพระ 
33 ที่พึ่งคือบุญ วันพระ 24  / 02 /  2565