• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
  เสียงธรรมคีตะโดยพระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญ
                                                                              
                                                                                                                     
1   พระคุณแม่   พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
2   โง่ โชว์แต่เปลือก พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
3   กายเปล่า ไร้เจ้าของ พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
4   อยู่วัดไม่ขัดเกลา พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
5   ใครเอาไปได้เมื่อตายแล้ว พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
6   ดวงตาใสแจ๋ว  พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
7   ระวังของแสลง พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
8   สมมุติบังวิมุติ พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
9   ไม่มีตัวเราในพระนิพพาน พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
10   หนามยอกหนามบ่ง  พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
                                                                       
11   ผลของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง  พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
12   พระคุณแม่ ตอน 1   พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
13   พระคุณแม่ ตอน 2   พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ
14   กำลังแห่งธรรม พระมหาเยื้อน  กตปุญฺโญฺ