• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
   พระราชนิพนธ์
                                  ของ                               
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  
                                                                 ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
                                                          ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
                                                          ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
                                                          ขอฝ่าฟันผ้องภัยด้วยใจทะนง
                                                                 จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
                                                          จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
                                                           จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
                                                           จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
                                                                  ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
                                                           ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
                                                            ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
                                                            ไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้น
                                                                    นี้คือ ปฏิธานที่หาญมุ่ง
                                                             หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส
                                                             ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
                                                             ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
                                                                     โลกมนุษย์ยอมจะดีกว่านี้แน่
                                                             เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
                                                             คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัน
                                                             ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผ่องไทย.

                                                                                *******
      **ความเพียร **
            หมายถึง..ความขยันอดทน จะทำสิ่งที่ตนตั่งใจให้สำเร็จ ไม่ทอดทิ้งกลางคั่น.เกิดได้โดย  จากการอยากพ้น
ทุกข์ อยากให้ตนประสพความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและคนที่เรารัก  หรือรักเรา และจาก  กำลังใจเหล่านี้
            ๑. ถ้าไม่รีบทำความดีเสียในวันนี้ พรุ่งนี้เราอาจจะตาย เลยหมดโอกาสทำความดี
            ๒. งานจะเสร็จได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำอย่างจริงจัง ถ้ามัวนอนอยู่งานก็ไม่มีวันเสร็จ
            ๓. เราจะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้า พระสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ มหาเศรษฐี
หรือบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอื่นๆ ได้เสด็จดำเนินและเดินไปแล้ว แต่ทางนั้นคนเกียจคร้าน ไม่ อาจจะเดินไปได้
            ๔. ถ้าเรามัวเกียจคร้าน ดีแต่แบมือขอจากพ่อแม่ญาติพี่น้อง เราไม่อายเขาบ้างหรือ
            ๕. ถ้าเรามัวเกียจคร้าน  ก็ไม่อาจรักษามรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ได้ ตายแล้วแล้วจะไปพบหน้า
ท่านได้อย่างไร
            ๖. เราเกิดมาในตระกูลที่มีชื่อเสียงและฐานะถึงเพียงนี้ ถ้ามัวเกียจคร้านอยู่จะสมควรหรือ
            ๗. เขาก็คน เราก็คน เมื่อเขาทำดีได้ เราก็ต้องทำดีให้ได้อย่างเขาหรือดีกว่า
            ๘. แม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น มด ยังรู้จักขยันหากินและสร้างรัง ถ้ามัวนอนอยู่ เราไม่อายสัตว์มันบ้างหรือ?
ขอสรุป เป็น  ๒  อย่างนะครับ ได้แก่
            ๑. จากเหตุภายใน  คือ จากการสร้างกำลังใจให้ตนเอง โดยการแสวงหาความดี  ความสมบูรณ์ของตนเอง  ปมเด่นของตน และจากการมองที่เกิดขึ้นภายในตนอีกหลายประการ  จึงคำพูดที่ว่า ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม
            ๒. จากเหตุภายนอก คือ  จากการเรียนรู้  การอ่านหนังสือ  การมองคนที่ประสพความสำเร็จจากผลของ
ความเพียร  เป็นต้นข้อดี ความเพียร.ให้ทุกสิ่งที่เราต้องการ ที่ไม่เหลือวิสัยและความสามารถของมนุยษ์ (ทั้งดี-ชั่ว เลยละครับ) แต่ถ้าเพียรในทางไม่ดีจะมีผลทำให้ประสพทุกข์ภายหน้าได้ ให้ความสุข  ความเจริญก้าวหน้า  ความพ้นทุกข์ 
            วิธีกระทำตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ขอให้สร้างพลังให้กับตนเอง แล้วกระทำสิ่งนั้นด้วยความไม่ย่อท้อ ไม่ทิ้งเสีย
ในระหว่าง ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไร ต้องฝ่าฝันให้ได้ ถ้าเกิดรู้สึก ไม่ได้อย่างที่หวัง  ก็ขอให้คิดว่า อย่างน้อย ก็ได้ในสิ่งที่ได้บ้างอย่างน้อยก็ได้กระทำความเพียรอันเป็นสิ่งดีงามนี้แล้วหรือเรายังใช้ความเพียรไม่พอ เรายังขาดสติ
หรือองค์ประกอบอื่นๆ อยู่หรือเปล่า(ให้เห็นประโยชน์ที่เกิดจากความเพียรและเห็นโทษของความเกียจคร้าน) ทาง
เกียจคร้านคนที่นึกอยากได้ดีโดยไม่ลงมือทำดีจึงมีอยู่มากในโลกนี้.คนที่จนที่สุดในโลก คือ คนที่จนใจ เมื่อจนใจเสีย
แล้ว ก็จะงอมืองอเท้า ไม่ยอมทำอะไร ไม่รู้จักพึ่งตนเอง  คอยพึ่งคนอื่นอยู่ร่ำไป ถึงมีมือมีเท้าก็เหมือนไม่มี นับเป็นคน
ที่น่าตำหนิ ส่วนคนที่ใจสู้ แม้ไม่มีมือไม่มีเท้า หรือมีแต่เท้าเพียงข้างเดียว ก็ยังสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องขอเขา
กิน นับเป็นคนที่น่าสรรเสริญ
                                      สุดยอดจน คือคน ที่จนใจ          งานสิ่งใด หนักเบา ไม่เอาสิ้น
                                     มีมือเท้า เฝ้าง้อ ขอเขากิน         โลกดูหมิ่น นินทา หน้าไม่อาย
                                     คนพิการ ไร้มือเท้า เอาปากกัด   เฝ้าฝึกหัด กิจที่ควร เร่งขวนขวาย
                                     หนักก็เอา เบาสู้ ไม่ดูดาย          ชนทั้งหลาย นิยม น่าชมเชย.

                                                               (ของท่าน  ธัมฺมะวัฑฺโฒ ภิกฺขุ)
                                                                  แม้ผู้ใดทั้งปวงจะล่วงทุกข์
                                                             จะพบสุขแสนประเสริฐอันเลิศล้ำ
                                                             เพราะความเพียรดอกหนาพาพ้นกรรม
                                                             จะพบธรรมพระสัมมาค่าที่เพียร.

                                                                     (จาก..พุทโธโลยี)
                                         "คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้วเลือกที่จะทำดี                                                                                          เลือกขีดเส้นทางชีวิตของตนเองได้.

                                                      ทำความตั้งใจให้เสร็จ  ความสำเร็จ  จะเป็นจริง.

คนจะพ้นความทุกข์ได้   เพราะควขามยันหมั่นเพียร.
                                                                                                                                          ปัญจะ(ป.กิตฺติเมโธ)