• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังฆรักษ์สำเนียง

หน้า 1   2   
1 วันอัฏฐมีบูชาภาคค่ำ 01 /  06  /  2556
2 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  07  /  07  /   2556
3 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  14   / 08  /   2556
4 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  04   / 09  /   2556
5 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  12   / 09  /   2556
6 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  12   / 10  /   2557
7 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  10   / 11  /   2556
8 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  02   / 12  /   2556
9 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  10   / 12  /   2556
10 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  08   / 01  /   2556
11 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ   07   / 02  /   2557
12 วันมหาสงกรานต์   13  /  4  /  2557
13 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  06   / 05  /   2557
14 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  13   / 05  /   2557
15 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  05   / 06  /   2557
16 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  04   /  07  /  2557
17 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  03   /  08  /  2557
18 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  01   /  09  /  2557
19 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  01   / 10  /   2557
20 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  30   / 10  /   2557
21 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  29   / 11  /   2557
22 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  28   / 12  /   2557
23 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  2 7  /  01 /   2558
24 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  25   / 02  /   2558
25 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  25   /  04 /   2558
26 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  25   / 05  /   2558
27 วัันวิสาขบูชา ภาคค่ำ 01 / 06  /  2558
28 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  23   / 06  /   2558
29 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  23   / 07  /   2558
30 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  22   / 08  /   2558
31 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  20   / 10  /   2558
32 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  18   / 11  /   2558
33 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  18   / 12  /   2558
34 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ   07  / 02  /   2558
35 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  15   / 02  /   2559
36 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  07   / 03  /   2559
37 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  15   / 03  /   2559
38 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  14   / 04  /   2559
39 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  13   / 05  /   2559
40 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  
41 วันวิสาขบูชาภาคค่ำ 20  / 5 /  2559
42 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  12   / 06  /   2559
43 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  04   / 07  /   2559
44 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  12   / 07  /   2559
45 วันถวายผ้าอาบน่ำฝน  20 / 07 / 2559
46 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  11   / 08  /   2559
47 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  01   / 09  /   2559
48 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  09   / 09  /   2559
49 วันต้อนรับ ตา-ยาย  18 / 09 / 2559
50 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  09   / 10  /   2559
51 วันตักบาตรเทโว  17 / 10 / 2559
52 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  07   / 11  /   2559
53 พระบรมศพในหลวง  13 / 11 / 2559
54 พระบรมศพในหลวง  22 / 11 / 2559
55 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  07   / 12  /   2559
56 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  28   / 12  /   2559
57 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  05   / 01  /   2559
58 พระบรมศพในหลวง  20 / 01 / 2560
59 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  04   / 02  /   2560
60 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  25   / 02  /   2560
61 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  10   / 05  /   2560
62 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  01   / 06  /   2560
63 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  02   / 07  /   2560
64 แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์สำเนียง วันพระ  09   / 07  /   2560
65 ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ วันพระ  31   / 07  /   2560
66 มหาเวสสันดรชาดกย่อ วันพระ  29   / 08  /   2560
67 มหาเวสสันดรชาดกย่อ 02 / 09 / 2560
68 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ วันพระ  28   / 09  /   2560
69 ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว วันพระ  26   / 11  /   2560
70 เล่าเรื่องอินเดีย วันพระ  17   / 12  /   2560
71 พร ๗ ประการ วันพระ  25   / 12  /   2560
72 ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย วันพระ  24   / 01  /   2561
73 กตัญญูกตเวที   วันพระ  23   / 02  /   2561
74 วันมาฆบูชา ภาคค่ำ วันพระ  01   / 03  /   2561
75 วันสงกรานต์ วันพระ  14   / 04  /   2561
76 นิทานวันสงกรานต์ วันพระ  22   / 04  /   2561
77 ธัมโม วันพระ  22   / 05  /   2561
78 วันอัฏฐมีบูชา ภาคค่ำ วันพระ  06   / 06  /   2561
79 พระสงฆ์ วันพระ  12   / 06  /   2561
80 ศีลในประเทศลาว วันพระ  20   / 06  /   2561
81 อุบาสกอุบาสิกา วันพระ  20   / 07  /   2561
82 พระเตมีย์ วันพระ  19   / 08  /   2561
83 พระมหาชนก วันพระ  17   / 09  /   2561
84 สุวรรณสาม วันพระ  17   / 10  /   2561
85 เทโวโรหณะ วันพระ  25   / 10  /   2561
86 บุญกฐิน วันพระ  15   / 11  /   2561
87 มโหสถบัณฑิต 1 วันพระ  12   / 02  /   2562
88 มโหสถบัณฑิต 2 วันพระ  05   / 03  /   2562
89 วันมหาสงกราน์ วันพระ  12   / 04  /   2562
90 พระภูริทัตต์ วันพระ  03   / 05  /   2562
91 พระวิฑูรบัณฑิต 1 วันพระ  01   / 07  /   2562
92 พระวิฑูรบัณฑิต 2 วันพระ  09   / 07  /   2562
93 พระเวสสันดร กัณฑ์ทศพร  วันพระ  31   / 07  /   2562
94 กัณฑ์หิมพานต์-ทานกัณฑ์  วันพระ  08   / 08  /   2562
95 พระเวสสันดร กัณฑ์ททศพร วันพระ  01   / 09  /   2562
96 พระเวสสันดร กัณฑ์ทชูชก วันพระ  01   / 09  /   2562
97 วรรณะ 4 วันพระ  
98 บุญกฐิน วันพระ  
99 วันขี้นปีใหม่ วันพระ
100 ปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน วันพระ